منوی اصلی
لینک دوستان
دانشنامه عاشورا
دانشنامه عاشورا
درباره وبلاگ

..:بسم الله الرحمن الرحيم :..


وَ إِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ

بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ

إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ"
#####__#_____#____###_________ #_____
_____#__#_____#___#____#________#_____
_____#__#_____#__#______#_______#_____
#####__#_____#__#______#_______#_____
_____#___#___#___#______#_______#_____
_____#____#_#_____#____#________#_____
#####_____#_______###_____#####____
ـــــــــ___♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ ___ــــــــــ
ـــــــ___♪♪♪♪♪♪♪♪ ___ــــــــ
ـــــ___♪♪♪♪♪♪ ___ــــــ
ـــ___♪♪♪♪ ___ــــ
یـــــــــــــــــــــــــــــــــــادمان باشد
اگراین دلـــــــ♥ـــــــمان بیکس شد
طلبِ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر
زِ هـر چشـــمِ خُمـــــــــــاری نکنیم
یادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان باشد
که دگر لـیلی و مجــ♥ــنونی نیست
بـه چــه قِـــــــــــــــــــــــــــــــیمت
دِلــــ♥ــــمان بَهرِکسی چاک کنیم؟
یادمــــــــــــــــــــــــــــــــــان باشد
که در ایـن بَحــــــر دو رنگی و ریــــا
دِگر حتـــــــی طلبِ آب زِ دریا نکنیم
یادمــــــــــــــــــــــــــــــــــان باشد
اگر از پسِ هــــــــــرشب،روزیسـت
دِگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر آن روز
پیِ قــــــ♥ــــــلبِ سیاهی نـرَویـم
یادمــــــــــــــــــــــــــــــــــان باشد
اگرشمع وپــــــــروانه به یکجادیدیم
طلبِ سوختنِ بال و پـــرِ کَس نکنیم
یادمان باشد ازامــروز،جفایی نکنیم
گــَــر چـه درخـــــــــــــــــــــــــویش
شِــــــکستیم صِــــــــــدایی نکنیم
خـــــــــــود بسازیم به هــَــــــر درد
که از دوســـــ♥ـــــــ♥ـــــت رِسَـــد
بهرِ بـــِهبود،ولی فکرِ دَوایــی نکنیم
جــــــــــایِ پــــرداخت به خــــــــود
بـَـــر دِگـــــــــران اندیشــــــــــــیم
شِـــــــکوه ازغِــــیر،خـــــطا هست
خطایی نکــــــــــــــــــــــــــــــنیم
و به هــِــــــــــنگامِ عِـــــــــــــبادت
سَـرِ ســجادهء عشـــــــ♥ــــــــــق
جُـز برای دلِ مـحبوب دعایی نکنیم
یاور خویش بدانیم خُـــ♥ـــدا یاران را
جُزبه یارانِ خدادوست وفایی نکنیم
گِله هرگزنَبُودشیوهء دلـ♥ــسوختگان
باغمِ خویش بسازیمُ شِـفایی نکنیم
یادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان باشد
اگــر شاخه گــُــــ♥ـــــلی را چیدیم
وقتِ پـرپـرشُدنش،سازُ نوایی نکنیم
پرِ پـَـــــــــــــــــروانه شکســــــــتن
هـُنـــــــــــــــر انــــــــــسان نیست
گـــــــــر شــــــــکستیم زِ غِفـــلت
منُ مـــــــــــــــــــــــــــــایی نکنیم
یادمــــــــــــــــــــــــــــــــــان باشد
اگر خــــــــــــــاطِـرمان تنها شُـــــد
طلبِ عشـــــــــ♥ـــــــــــ♥ــــــــق
ز هـَـر بی سرُ پـــــــــــــایی نکنیم
دوستداری نبُود بندگی ِ غِـــیرِ خُدا
بی سبب بندگی ِغیرخدایی نکنیم
مهربانی صفتِ بارز عُشاقِ خداس
یادمان باشد ازاینکار اِبــــایی نکنیم
ولـــــــــــی آخــــــــــر تـــــو بـــگو
با دلِ عاشـــ♥ــــــ♥ــــق چه کنم؟
یـــــادِ مــــــــــــــــــــــــن هــست
طلبِ عشـ♥ـــق ز هـَر کَس نکــُنم
گـــــــو تـــو آخـــــــــــــــــــــــر که
نه انصــافُ نه عـــدل اســـتُ نه داد
دلِ دیــــــــ♥ــــــــــ♥ـــــــوانهء من
بـَـــهرِ که اُفـــــــتاده به خــــــــــاک
این هــــمه گــُــــفتم و گــُــــــفتم
که رِسَــــم آخــَــــــــرِ کـــــــــــــار
به تـــــــو ای عشــــ♥ـــــــ♥ــــق
تو ای یار،به تـــو ای بهر نیــــــــــاز
یادِ مــــــــــــــــــــــــــــن هســت
که دیگـــر دلِ مــ♥ــن تنها نیســت
یادِ مـــــــــــــــــــــــــــــن هسـت
که دیگر دلِ تـو مالِ مـــ♥ـــن است
یادِ مــــــــــــــــــــــــــــــن هست
که باشم همه عُمــــــر بهـرتو پاک
یادِ تو باشمُ هـر دم بکنم راز و نـیاز
یادِ تـــــــــــــــــــــو باشدازین پس
من و تو مـــــــــ♥ـــــــــا شده ایم
هر دو عاشــــــ♥ـــــــــــ♥ـــــــق
دو پرســـــتو،دو مُســافرشده ایم

-♥
--♥
---♥
-----♥
-------♥
--------♥
---------♥
-----------♥
-------------♥
,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`

-♥
--♥
---♥
-----♥
-------♥
--------♥
---------♥
-----------♥
-------------♥
,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$______$$$$$_______$$$$$______$$
$$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$
$$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$$___________$$
$$____________$$$$$____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$______________$______________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$
$$______$$$$$$_____$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
__________███
__ _█████____████
___████__████_███
__███____████__███
__███_███___██__██
__███__███████___███
___███_████████_████
███_██_███████__████
_███_____████__████
__██████_____█████
___███████__█████
______████ _██
______________██
_______________█
_████_________█
__█████_______█
___████________█
____█████______█
_________█______█
_____███_█_█__█
____█████__█_█
___██████___█_____█████
____████____█___███_█████
_____██____█__██____██████
______█___█_██_______████
_________███__________██
_________██____________█
_________█
________█
________█
باران رحمت خدا هميشه مي بارد...
تقصير ماست كه كاسه هايمان را برعكس گرفته ايم !!!
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
┊  ┊┊  ┊┊ ✿
┊  ┊┊ ✿✿
┊  ┊┊ 
┊  ✿✿




✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
┊  ┊┊  ┊┊ ✿
┊  ┊┊ ✿✿
┊  ┊┊ 
┊  ✿✿




-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* -----------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* ----------
__________███
__ _█████____████
___████__████_███
__███____████__███
__███_███___██__██
__███__███████___███
___███_████████_████
███_██_███████__████
_███_____████__████
__██████_____█████
___███████__█████
______████ _██
______________██
_______________█
_████_________█
__█████_______█
___████________█
____█████______█
_________█______█
_____███_█_█__█
____█████__█_█
___██████___█_____█████
____████____█___███_█████
_____██____█__██____██████
______█___█_██_______████
_________███__________██
_________██____________█
_________█
________█
________█
مطالب پیشین
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
ابر برچسب ها
دلنوشته (3) , 
امکانات دیگر


زیباترین لوگو های متحرک

دریافت کد تغییر شکل موس

 به سراغ من اگر می آیید:نرم اهسته بیایید...

مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من!!



وقتی"مجازی"دل بستی

"مجازی" وابسته شدی

و "مجازی" منتظر روزی باش که ...

"واقعی" دل بکنی

"واقعی" بُـغض کنی

و "واقعی"اشک بریزی و خاکستر بشی..





+سلام چندوقته نبودم ونیستم سرم گرمه خونه تکونی ومحرم گرم شده به خیاطی هم نمیرم

خیلی از دوستام گله میکردن که چقدر غم؟چقدر تلخ مینویسی همین سوال رومن از خدامیپرسم که چرا بس نیست؟چرا دوست نداری خدا من یکم بخندم؟چرا  ی دیگه و....

وقتی دلم پره کفر میگم خداخودش میدونه من هرکاری کنم هرچی بگم اخرش بنده بده خودشم

خیلی خدارودوست دارم درسته من قدرنشناسم ولی خداهم بعضی وقتا هوامو داره

خوب بگذریم قراره یه وب دیگه باز کنم ادرسش اینه وب تازه

ولی مصادف شد بامحرم یکم صبر میکنم تو این ادرس فقط پست طنزو خنده میزارم

ولی اولش میخواستم اینجارو تعطیل کنم ولی بعد وقتی دیدم با دلی که من دارم امکان نداره من فقط فقط طنز بنویسم پس دوتارو یه جا باهم اداره میکنم

خدا عمر بده تا شماهم راضی باشین

باورود محرم خیلی دلم خداخدا میخواد صبح نماز صبح وزیارت عاشورا تومسجد برگزاره البته با صبحانه

وشباهم دسته وشاه حسین که برگزاره

دیگه خبری نیست شجره نامه رونوشتم اوه خیلی سخته باید وقت اضافی داشته باشی تا بخونی خخخخخخخ

یاعلی التماس دعا

 



 

 

خیلی ساده وشیک

 

اولین واخرین تولدوبم رو میگیرم

 

ممنون از تمامی دوستایی که

 

تااینجا کنارم بودند

 

تولدت مبارک وب غمگین من

 

 

 



1391/07/24 تولد وبمه

یه تولد شیک میگیرم تا درش روتخته کنم برم یه وب دیگه

یه وب خاص فقط خنده و پراز دلنوشته برا کسایی که اینجا قراره بخونن

خیلی دوست دارم دوستام کنارم باشن ازهمشون دعوت میکنم بیان اون یکی وبم

دوست دارم کمکم کنین دنبال قالب روشن میگردم

یه اسم خاص هم میخوام بهم کمک میکنین؟

 

خیلی خودمم خستم از غم وبم خیلی گرفتست

به امید خدا شروع میکنم منتظرم باشین

عید غدیرتون مبارک کاش منم سید بودم

خدانگهدار



 

جاتون خالی از شبکه دو دعای عرفه روخوندم کلیم گریه کردم خدامال همه روقبول کنه

 

عیدهمه مبارک

تو ادامه مطلب عکس گذاشتم بدون رمز برین ببینین

 

 



ادامه مطلب
 

 

پاییـــــــز پاییـــــــز پاییــــــــز

پاییــــز را دوســــــــــــــت دارم

پاییـــز آغاز تمام عاشقانه هایم بود

آغاز بارانی ترین قـــدم زدن هایــــــــم

آغــــــــــاز گرمای دستانــــــــــــــــــت!!!

دستــــانی که آن روزها مال مـــــــن نبــــود 

دیگــــــــــــــــــــــــــه هم نیســـــــــــــــــت...

پاییــــــز بود که سبز شــــــــدم، شکفـــــــــــم!!!

پاییـــــز بود آن روزها که بیقــــــــــرارت بـــــــــــــــودم

مثـــــــــل حـــالا کـــــــــه دل تـنگـــــــــــت هستـــــــــم

پاییـــــــز بود میدانستـم می آیی و برایم آواز میشوی

حالا هـــــــــــــــــــم پاییـــــــــــــــــــز اســـــــــــت

و ایـــــــــن بـــــــــــار میدانم کـــــــه نمی آیی!!!

چه فرقی دارد حالا هم برایم شعر شــــدی!!!

پاییــــــــــــــــــــز را دوســـــــــــــــــت دارم

که همراهم بود در کنار تمام سبز شدنها

تمــــــــــــــام زرد شنــــــــدن هایـــــم

پایـیـــــــــــــــــــــز اســــــــــــــــــت

میــــــــــــــدانم دیگــــر نمی آیی

میـــــــــــــــــدانــــــــــــــــم!!!

 



 می دانی … !؟ به رویت نیاوردم … !

از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما “

فهمیدم

پای ” او ” در میان است  . .

 

 

گوش کن.... صدای نفسهای پاییزرامیشنوی؟؟؟

و این زیباترین فصل خدا مییاد...

غم واندوههایت را به برگهای درختان آویزان کن...

چندروزدیگرمیریزند...

پاییزدرراه است...اندکی ازمهرپیداست...

حتی دراین دوران بی مهری ،بازهم پاییززیباست مهرتان افزون،پاییزتان خجسته...

بـِــﮧ سَـلـامـَتـﮯِ اونـایـﮯ ڪـﮧ مُـخـاطـَبِ خـاصـِشـون خـُداسـت
بـِــﮧ سـَلـامـَتـﮯِِ اونـایﮯِ ڪـﮧ شـَبـا بـِــﮧ خـُـدا شـَب بـِخـیـر مـیـگـَن
سـَلـامـَتـﮯِِ اونـایـﮯِِ ڪـﮧ صُـبـح بـایـادِخـُدا ازخـواب بیــدارمـیـشـَن
سـَلـامـَتـﮯِِ اونـایـﮯِِ ڪـﮧ خـُدا هـَمـﮧ دارُ نـَدارِشــونـﮧ
بِـبـیـن مـَنـونـیـگـا ؟! آره ...
بـﮧ سـَلـامـَتـﮯِِ مَـن ، سـَلـامـَتـﮯِِِ تـــو ...

   

http://up.befun.ir/up/befun/Pictures/214.jpg 

 

طناب دار جلو چشام

 

یه چهار پایه چوبی کهنه میرقصه زیر پاهام

 

رفیقام قاطی دشمنام،

 

نمیشه تشخیص دادشون از هم

 

مثل ضربه هایی که زده بودم

 

نا منظم و پشت سر هم

 

میاد جلو یه نفر با یه پارچه رو سر

 

یه ادم ترسو که داره فکرای زیادی توی سر

 

نگاهش قفل تو چشام

 

خالی میشه زیر پاهام

 

یکم سر و صدا

 

تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــام

 

 

 

موقع خريد لباسهاي پاييزي دقت کنيد! لباسهايي بخريد با جيبهايي به اندازه دو دست . . .

شايد همين پاييز عاشق شديد ! پيشاپيش پاييزتان مبارک ... 

 

+دلم هوای مدرسه دوره ی راهنمایی روکرده که خیلی شلوغی میکردیم

یادش بخیر من که شلوغ کلاس بودم منو نماینده میکردند ویکی روبپا میزاشتیم دم کلاس اگه مدیریامعلمی اومد خبر کنه من رو میز میشستم و بقیه بچه ها یکی میزد چندتایی هم وسط قر میدادند یادمه اهنگ دی جی مریم رومیخوندیم منم عاشق اهنگ من برات بیس میزنم توبرام ناز میکنی و ....

ولی بعضی از بچه هاهم زیرابی میرفتن و چندتا نشون کرده بین پسرا داشتن ولی نمیدونم چرا من اهل اینا نبودم همش یه ترسی داشتم میگن از قدیم همیشه جان هرکی که میترسه سالم میمونه راسته

درسته سالم موندیم با بقیه بچه ها ولی الان بعد چندسال نتیجش شد خوشبختیه اونا

هفته پیش بادوستم تو کتابخونه درددل میکردم میگفت شاگردای ساکت کلاس همشون زیرابی رفتن یعنی بااینکه دوره مدرسه دوست پسر داشتن والانم با یه غریبه ازدواج کردن خوش بختترینن بهش گفتم منم شاگرد شلوغ مدرسه بودم هنوزه هنوزه نه تغییر قیافه دادم نه عوض شدم از روز قبل هم افسرده تر

نمیدونم شاید ذهنتون بره به منحرف ها ولی نه من نه از فامیل شانس اوردم نه از همسایه نه از بقیه فقط شاید تو بین دوستام50درصد شانس اوردم وبقیه هیچ

شاید بگین به بی خیالی بزن ولی نه نمیشه هیچی ادم رو دوست نداره همه دشمن شدن و شدن دشمن خونین کاریم نکردیماااا وبدشون میاد

الانم فقط دردودل بود کاش نمینوشتم دوست دارم حرفای دلتون روبفهمم

خب دیگه برم به بقیه وبا سر بزنم