اگر کسي را نداشتي که به او بينديشي به آسمان بينديش ، چون در آسمان کسي هست که به تو مي انديشد ...